- Disclaimer -

© Copyright 2003/Stella Bos.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stella Bos.nl. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stella Bos.nl informatie (teksten, beelden) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Stella Bos.nl of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Mocht een bezoeker aan Stella Bos.nl zich als rechthebbende benadeeld voelen, neem dan contact op met de webmaster.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stella Bos.nl, welke geen eigendom zijn van Stella Bos.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Stella Bos.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Stella Bos.nl.

Linken en refereren naar de Stella Bos internet site mag wel. Het is echter uitsluitend toegestaan te linken met de URL http://www.stellabos.nl/, maar niet binnen een frame van een andere website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stella Bos.nl aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Stella Bos.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.